Next
  • 20161223_090350
  • Kolektivni ugovor
  • 1
  • d44f78026473746a0e155f8372672d18
Previous

Izvješće

Dana 8.lipnja 2017. održan je radni sastanak sa službenicima i namještenicima, djelatnicima t.d. Pleter – usluge d.o.o. kao i članovima Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama u vojarni „Bosut“, Nikole Tordinića bb.

Sastanku od strane Sindikata nazočni su bili: predsjednik. Radomir Delić, dipl. ing., zamjenik predsjednika Tomislav Petrović, dipl. ing. te dopredsjednica prof. Sanja Santini-Šuperba, dipl. arh.

Sastanak je održan u prostorijama Pleter d.o.o. Na sastanku je bila nazočna članica Uprave Pleter d.o.o. Martina Puljić koja je pozvala djelatnike Društva da izvjeste predstavnike Sindikata o mogućim problemima kako bi se isti mogli rješavati. Državne službenike i namještenike te članove Sindikata upoznalo sa svim aktivnostima koje trenutno provodi Sindikat. Djelatnici su iznosili probleme s kojima se susreću tijekom obavljanja redovnih dnevnih zadaća. Jedna od najvažnijih obavijesti bila je da nema više otpuštanja državnih službenika i namještenika iz sustava OSRH na način da odlaska na Zavod za zapošljavanje uz otpremninu već jedini odlazak iz sustava je odlazak u starosnu mirovinu.

Nadalje djelatnici su upoznati sa izjavom ministar obrane koji je obećao poboljšanje uvjeta rada i povećanje plaća za DS i N koji imaju najmanje plaće za isti posao koji obavljaju druge osobe van sustava OSRH. Članove je zanimao i prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima koji bi uskoro trebao biti pušten u saborsku proceduru. Kako se radi u velikom broju dragovoljaca Domovinskog rata tako je i interes za usvajanje istoga velik s obzirom na činjenicu da je prema nacrtu prijedloga Zakona, povoljan za navedenu kategoriju.

Dogovorena je dinamika održavanja narednih radnih sastanaka u Slavoniji, predstavnika Sindikata sa zaposlenicima u OSRH i trgovačkog društva Pleter – usluge d.o.o.odnosno sa članstvom Sindikata. Na taj način dogovoreno je održavanje radnog sastanka za kraj mjeseca na vojnom poligonu u Gašincima za sve državne službenike i namještenike te djelatnike t.d. Pleter usluge zaposlene unutar navedenog vojnog objekta.


Pokrenut izgradnja objekata u vukovarskoj vojarni za smještaj inženjerijske satnije

Na prostoru bivše vojarne u Vukovaru, sadašnjem prostoru Memorijalnog centra Domovinskog rata, planiraju se izgraditi građevine za potrebe Ministarstva obrane.  U široj okolici Vukovara OSRH raspolagale su sa 6 objekata, no inženjerci se smještaju u vojarni 204. brigada HV-a. Inženjerska satnija dolazi u Vukovar iz sastava Gardijske oklopno-mehanizirane brigade iz Vinkovaca. Veličina parcele je cca 10 000 m². Planirani zahvat u prostoru uključuje izgradnju:

Zgrada   1 – zapovjedno smještajna građevina, GBP 1000,00 m².

Zgrada   2 – prijavnica, nadzorni centar, opslužništvo, GBP 240,00 m²,

Zgrada   3 – nadstrešnica za vozila, GBP 300,00 m²,

Zgrada   4 – radionica sa skladištima,  GBP 240,00 m²,

Planirana visina vijenca udaljena je od okolnog terena – za građevinu br. 1  cca 5 m, za građevinu br. 2  cca 4,70 m, za građevinu br. 3 cca 6,50 m, za građevinu br. 4 cca 6,50 m.  Minimalna širina kolnog priključka na javno prometnu površinu je 5,5 m (kolni priključak na javno prometnu površinu ulice A. Cesarca osiguran je uz odgovarajuće radijuse u širini većoj od 6 m). Obveza osiguranja površine potrebne za smještaj prometa u mirovanju prema  normativnom izračunu – 49 PMJ za osobna vozila. Hortikulturno uređenje okoliša – sve površine prirodnog zelenila hortikulturno će se odgovarajuće obraditi i  održavati

Parcela će biti omeđena ogradom. Na mjestu kolnog i pješačkog ulaza planirana je kontrola ulaza. Na parcelu/lokaciju  je omogućen/planiran jedan kolni i pješački pristup s istočne strane s javne prometne površine ulice A. Cesarca. U koridoru predmetne javnoprometne površine nalazi  se sva infrastrukturna mreža na koju se  nova građevina  planira priključiti, uvjete priključenja traženi su temeljem ovog projekta od nadležnih javnopravnih tijela a prema potrebama zahvata Naručitelja.  Smještaj građevina na parceli  organiziran je posljedično raspoloživoj geometriji parcele i nužnosti rješenja pristupa i internog prometanja po parceli kako vojnih tako i interventnih vozila.

Na ulazu u parcelu  – u smjeru sjever /jug  lociran je volumen   zgrade 2 – portirnica s kontrolom i nadzorom ulaza. U sklopu iste građevine organizirane su i poslovne uredske prostorije za djelatnike MORH-a. Građevina je prizemnica.  Paralelno sa sjevernom granicom parcele, a u smjeru istok/zapad lociran je volumen  Zgrade 1 – zapovjedno-smještajna građevina. U sklopu građevine su smještajne prostorije vojnika i časnika s pratećim pomoćnim sadržajima – garderobe, sanitarije, oružarnice,  te zajednički sadržaji boravak, kantina i učionica. Građevina je prizemnica.  U predmetnoj zoni rezervirana je površina za moguće proširenje smještajnih kapaciteta, te u neposrednoj blizini  smještajne građevine i plato za postrojavanje i vježbu s ciljem izvršenja obuke i rekreacije. U južnom dijelu parcele,  a  obje orijentirane prema manipulativnoj  internoj prometnoj površini smještene su Zgrada 3 – nadstrešnica za smještaj vozila i  Zgrada 4 – radionica sa skladištima. Obje su građevine prizemnice.

Konstrukcija svih građevina je čelična polumontažna, s fasadnom i krovnom panelnom oblogom.  Svi otvori aluminijska bravarija. U smislu zaštite od požara planirana je vanjska i unutarnja hidrantska mreža. Planiran je sustav vatrodojave. Požarno opterećenje svih zgrada  je nisko. Predviđena svjetla visina svih prostorija u zgradi iznosi min h=300 cm (za smještajne i uredske prostore) odnosno više ovisno o namjeni  – min h= 4.00 m (za nadstrešnicu za vozila, servisne prostore i slično) Sve radne prostorije imaju prozore i mogućnost prirodnog osvjetljenja i ventilacije. Predviđeno je grijanje i hlađenje.

Na raspoloživoj površini neizgrađenog dijela građevne čestice uređuju se pristupni kolni i pješački putevi do građevina, interventne površine za pristup vatrogasnih i ostalih vozila intervencije, površine parkirališta za rješenje potreba za smještaj prometa u mirovanju. U sklopu parkirališnog prostora od ukupno 49 mjesta, jedno je osigurano veličine su 370/500 cm, te označena oznakom pristupačnosti za osobe – isključivo posjetitelje –  s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Za potrebe lokacije i predmetnog zahvata u prostoru predloženo je priključiti se na postojeću trafostanicu koja  se nalazi u neposrednoj blizini na susjednoj  parceli. Za ukupno opterećenje svih zgrada  i postupaka planiranih na parceli (za rasvjetu – unutarnju i vanjsku, priključnice,  pripremu tople vode za zajedničke sanitarije u smještajnoj zgradi, praonicu vozila i sve tehničke potrebe potrebno je  osigurati: Pinst = P max = 120 kW maksimalna snaga. Predlaže se osigurati 15 direktnih linija prekao ATC 50/10, a prema uvjetima nadležnog operatera.

Nakon provedene analize, a prema odluci Naručitelja, kao energent za grijanje predviđa se plin. Priključenje na  javni infrastrukturni  plinski razvod planira se u ulici A. Cesarca prema uvjetima dobivenim na temelju ove dokumentacije. Plin će se koristiti za radijatorsko grijanje i to isključivo u smještajnoj građevini – Zgradi 1. Tražene potrebe konzuma 15 m³/h. Zbog specifičnosti načina korištenja prostora  – isključivo smještajnih kapaciteta –  koje je planirano koristiti po manjim  cjelinama i /ili u različitim režimima,  previđeno je radijatorsko grijanje odnosno odgovarajući broj kondenzacijskih kotlova (boilera) nazivne snage do 40 kW.

Planira se za  sve građevine osigurati snabdijevanje vodom za sanitarnu potrošnju,  unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu. U  smještajnoj Zgradi 1 predviđene su uobičajene sanitarije kao prateći prostori za  smještajne kapacitete odnosno zajedničke prostorije.  Jednako tako je tretirana i Zgrada 2 gdje su planirani uredski sadržaji sa pripadajućim sanitarnim čvorom. U građevini radionice također  je predviđen prostor za boravak osoblja sa pripadajućim sanitarnim čvorom. Dodatno uz radionicu predviđena je mogućnost za vanjsko pralište vozila. Snabdijevanje vodom i potrebne količine  predviđaju se osigurati priključkom na  javni ulični cjevovod  u ulici A. Cesarca preko  jedinstvenog vodomjernog okna. Priključak će biti  izveden unutar betonskog okna, gdje je na priključni cjevovod ugrađen vodomjer. Za protupožarne potrebe predviđa se unutrašnja i vanjska hidrantska mreža koja se planira riješiti mokrom hidrantskom mrežom tj. mreža je stalno napunjena vodom i pod pritiskom. U posebnim se uvjetima očekuje dobiti od tijela nadležnog za vodoopskrbu i  podatke  QH linije o tlaku u Javnoj mreži, prema kojima će se projektom provjeriti je li  potrebne količine vode i tlakovi mogu osigurati direktno iz javne mreže,  ili, u slučaju da tlak u javnoj mreži ne zadovoljava, je potrebno predvidjeti hidrostanicu za povišenje tlaka.

Itzvor: Defender.hr


Obilježavanje Dana OS RH na Jarunu

Središnji događaj obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske te 26. obljetnice formiranja Oružanih snaga RH održan je danas, u nedjelju 28. svibnja 2017. na zagrebačkom jezeru Jarun gdje je održan letački program, pokazne vježbe i taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme OSRH.

Nazočili su mu Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Kolinda Grabar-Kitarović, potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević, ministar branitelja Tomo Medved, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Mirko Šundov, brojni visoki vojni i civilni dužnosnici te velik broj Zagrepčana i gostiju koji su sa zanimanjem popratili atraktivne prezentacije vojnih sposobnosti i vještina.

Prigodom svečanosti posvećene Danu Oružanih snaga, predsjednica RH i vrhovna zapovjednica Kolinda Grabar-Kitarović je, čestitajući pripadnicima i pripadnicama OS RH njihov dan, izjavila kako je izuzetno zadovoljna svime što Oružane snage danas jesu i mogu, ali i kako uvijek ima prostora za napredak. “Hrvatske oružane snage, hrvatska vojska  oslobodile su Hrvatsku i u međuvremenu su se profilirale iz ratne u mirnodopsku silu koja je danas spremna izvršiti sve zadaće koje se pred nju postavljaju. Hrvatski građani mogu biti apsolutno sigurni da hrvatske oružane snage, Hrvatska vojska, osigurava Republiku Hrvatsku”, rekla je predsjednica prisjećajući se samih početaka ustrojavanja Oružanih snaga RH i njihovog prvog postrojavanja, u svibnju 1991.  na stadionu NK “Zagreb”. “Gotovo je nevjerojatno koliki napredak je ostvaren u tih 26 godina, od onog prvog postrojavanja na NK “Zagreb” kada smo Boga molili da onaj jedini helikopter kojeg smo tada imali uspješno poleti u zrak”, uz emocije se prisjetila predsjednica Grabar-Kitarović i podsjetila kako smo danas, 26 godina kasnije, punopravna članica NATO-a koja se drži svojih obećanja i koja je ove godine podigla svoj vojni proračun. “To nije potrošnja, to je ulaganje u sigurnost, u ljude i tehničku opremu koja nam je neophodna kako bismo se mogli suprotstaviti opasnostima i odgovoriti na sve suvremene sigurnosne izazove”, zaključila je predsjednica Grabar-Kitarović.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević izražavajući svoje zadovoljstvo svime što je prezentirano kratko je rekao “Kao vojnik ja sam uvijek ambiciozan i moja je zadaća brinuti o sigurnosti, jačati hrvatsku vojsku i oružane snage. Timski, zajedno s načelnikom Glavnog stožera, zajedno sa svim vojnicima, dočasnicima i časnicima upravo na tom jačanju zajedno radimo”.

Svečani program na zagrebačkom Jarunu je započeo ispaljivanjem 26 počasnih plotuna koje su pripadnici Samohodne haubičke bojne Topničko-raketne pukovnije Hrvatske kopnene vojske ispalili iz osam brdskih topova kalibra 76 milimetara. Svaki plotun je pri tom simbolizirao jednu godinu u dvadeset i šest godina dugoj povijesti Oružanih snaga Republike Hrvatske i podsjećao je da su u temelje naše Domovine ugrađeni životi mnogih hrvatskih sinova i kćeri.

Nakon toga uslijedili su padobranski skokovi koje su izveli pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga koji su iskakali iz helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Mi-171 SH. Na visini od 1200 m, iz helikoptera je iskočilo pet  padobranaca, pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga.

Brojni okupljeni i zainteresirani gledatelji su tom prigodom mogli saznati kako je brzina padobranaca u slobodnom padu od 200-250 km/h, ovisno o težini i položaju tijela, a otvaranje padobrana prvoga padobranca dogodilo se na visini od 750 m, dok ostali otvarali padobrane slijedeći padobranca ispod sebe. Vrhunac ovog dijela prezentacije vojničkog umijeća bio je doskok jednog od najboljih padobranaca hrvatskih Oružanih snaga pred svečanu ložu nakon čega je, uz snažan pljesak i ovacije, zastavu Republike Hrvatske uručio predsjednici Republike Hrvatske i vrhovnoj zapovjednici Oružanih snaga Kolindi Grabar-Kitarović.

Uslijedio je ceremonijalni nastup pripadnika Počasno zaštitne bojne koji su u svojoj vojno-akrobatskoj vježbi prikazali atraktivnu kombinaciju počasnih i vježbovnih postupaka. Njihov nastup, osim izuzetnog vizualnog dojma pruža i akustični doživljaj koji se postiže ujednačenim udarcima rukom po naoružanju, ili pak naoružanjem u podlogu. Vojno-akrobatsku vježbu izvodi skupina koja je sastavljena od trinaest pripadnika PZB-e, odjevenih u granske počasne odore Hrvatske kopnene vojske te uz korištenje poluautomatske puške M59/66 koja je posebno modificirana za provedbu počasnih postupaka.

U nastavku programa je na jarunskom poluotoku izvedena pokazna vježba pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga “Borbeno traganje i spašavanje u neprijateljskom području”, a prema zamišljenom scenariju, na poluotoku se u neprijateljskom području nalazio pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane koji je nestao u prijašnjoj akciji. Zadaća namjenskog tima za borbeno traganje i spašavanje Zapovjedništva specijalnih snaga bila je provođenje operacije borbenog traganja i spašavanja s ciljem povrata izoliranog pilota. Bila je to prilika da specijalci, po osposobljenosti i znanjima pripadnici vojne elite, demonstiraju dio svojih  vještina: izlazak iz helikoptera tehnikom repelinga uz nošenje naoružanja i opreme, osiguravanje zone za slijetanje, lociranje, medicinsko zbrinjavanje, izvlačenje posebnom tehnikom (tzv. “grozd”) i sl. što je gledateljstvo na zagrebačkom Jarunu s napetošću pratilo i pozdravilo čvrstim pljeskom.

Kraj programa obilježio je letački program akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane “Krila Oluje”. Za ovu priliku “Krila Oluje” predstavila su letački program u trajanju od oko 8 minuta tijekom kojih je šest vrsnih letača izvelo Pozdravni prelet, Petlju, Bačvasti valjak i kosu petlju, Vertikalni valjak i kovit, Pojedinačne valjke te Dvostruko i trostruko ogledalo – Dia.

Izvor: MORH


Sretan Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs svim članovima i partnerima želi Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama!

usk


Sastanak u MORH-u

Sastanku su bili nazočni svi predstavnici Sindikata koji djeluju unutar MORH-a i OSRH, od strane Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama na sastanku je bila dopredsjednica Sanja Santini-Šuperba.
Od strane predstavnika MORH-a na sastanku je bio pomočnik Ministra gdin Piličić, gdin Barač i gđa Milun.

Uvodnu riječ uputio je pomočnik Piličić koji nas je upoznao da je na zahtjev našeg Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika organiziran sastanak. Naveo je kako je najvažnije popraviti materijalno financijski status državnih službenika i namještenika unutar MORH-a i OSRH, možda uz neke dodatke. Idu izmjene Zakona o obrani i Zakona o službi u OSRH, pa u tom kontekstu se ide u promjene boljitka statusa za državne službenike i namještenike.

Upoznao nas je da su 82 DS i N uzela poticajne otpremnine, a sa Zavodom za zapošljavanje se ide na dogovor kako bi isti dobili i naknade sa Zavoda. Barač je istaknuo kako se kroz dodatke odnosno koeficijente može poboljšati status DS i N. Sindikati su istaknuli da je največi problem što se veliko broj DVO namjerava postaviti na mjesta koja su u biti mjesta državnih službenika/namještenika. Od strane našeg Sindikata naglašeno je da smo protiv takvog načina postavljanja DVO na službenička ili namještenička mjesta bez obzira o kakvim se razlozima radilo, jer u sustavu ima dovoljan broj educiranih službenika/namještenika sa položenim državnim ispitima i certifikatima za određena mjesta.

Previše rukovodečih mjesta namjenjeno je za DVO. Za sada po važečem Zakonu DVO se mogu postaviti na službenička/namještenička mjesta dok se službenik/namještenik ne može postaviti na mjesto DVO te tražimo sukladno tome izmjene Zakona i u tom smislu. Naveli smo da se radi o ljudima koji su upučeni u posao i bez problema mogu mijenjati DVO. Također naveli smo da u promjene Zakona moramo biti uključeni, a ne samo upoznati. U izmjene Zakona mora biti unesen i dio u kojem Ministar može i smije popraviti materijalno financijski status DS i N.

Brojčana veličina DS i N u OSRH ostaje 1500 ljudi, predsjednica je potpisala. Slijedeće godine OS idu u veliki preustroj. Pravilnik o vojnim specijalistima je praktički gotov.

Zatraženo je da se temeljem Zakona o radu broj prekovremeno odrađenih sati poveća sa 180 na 250 kako je Zakonom o radu omogučeno. 525,00 kuna po mjesecu provedenom u Domovinskom ratu dobiti će svaki onaj tko ide u mirovinu neovisnu koju i kakvu.

Naveli smo da je žalosno da unutar MORH-a imamo ljude koji imaju minimalnu plaću, i koji promjenom iznosa minimalne plaće (NN 115/16) su dobili manje od Zakonom zagarantirane. Taj problem se riješava putem COP-a.


MORH ne provodi Uredbu o minimalnoj plaći u RH

S obzirom da je Uredbom o visini minimalne plaće («Narodne novine», broj 115/16) propisana minimalna plaća u RH od 1.1. 2017. godine u visini od 3276,00 kn brutto a da neki državni namještenici u MO i OSRH primaju manje od tog zajamčenog iznosa minimalne plaće, molimo da svima njima izvršite korekciju plaće od 1.siječnja  2017. godine te nadalje isplaćujete plaću u visini tog zajamčenog iznosa minimalne plaće.

Dopis pogledajte ovdje.


MORH u Zagrebu gradi “maskirni” neboder

NA ZAGREBAČKOM Črnomercu, u sklopu Hrvatskog vojnog učilišta, Ministarstvo obrane gradi novi neboder za potrebe vojske.

Kako doznajemo, neboder od 15 katova čiji će vanjski dio biti izveden u “maskirnom” stilu trebao bi poslužiti za smještaj pripadnika Oružanih snaga RH.

Neboder će biti smješten u jugoistočnom dijelu Hrvatskog vojnog učilišta u Zagrebu, u blizini križanja ulica Ilica i Sveti Duh, na mjestu dotrajalih montažnih građevina kojima je vijek uporabe istekao i predstavljali su opasnost za rad i boravak djelatnika Oružanih snaga, poručuju iz Ministarstva obrane.

Cijena – više od 47 milijuna kuna

Novi neboder MORH-a sadržavat će 89 smještajnih jedinica s pratećim sadržajima, a koristit će ih pripadnici Oružanih snaga RH izmješteni zbog potreba službe u Zagreb, kadeti studija Hrvatskog vojnog učilišta, polaznici dočasničke i časničke škole te Ratne i Zapovjedno stožerne škole koje pohađaju kako domaći dočasnici i časnici tako i pripadnici partnerskih Oružanih snaga.

Gradnja je započela krajem 2016. godine, a završetak radova očekuje se do kraja ljeta 2018.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 47.3 milijuna kuna, a u MORH-u tvrde da će novac namaknuti prodajom stanova Ministarstva obrane.

Izvor: Index.hr


Sastanak u Ministarstvu rada

U četvrtak će se u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava održati sastanak sa sindikatima državnih službi na temu Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Sastanak su inicirali sindikati koji trenutno nemaju mogućnost participirati u pregovaračkom odboru, ili popoularno nazvani mali sindikati. To su redom sindikati iz carine, porezne uprave, vojske, pravosudne policije. To su sindikati, koji su nekada aktivno sudjelovali u pregovorima, ali su iz nekih čudnih razloga, u koje sada nećemo ulaziti, donošenjem nepravednog zakona o reprezentativnosti, jednostavno izbačeni iz igre. Ti isti sindikati će sutra pokušatii odobrovoljiti kolege iz velikih sindikata, da se pregovarački odbor proširi, te da i oni sudjeluju aktivno u pregovorima, te budu potpisnici istoga.

Vjerujemo da će i  Vlada RH shvatiti, da snaga sindikata nije samo u njegovoj brojčanoj veličini, nego i u količini uspješno izvedenih akcija.

Dakle sutra je na kušnji sindikalna solidarnost i mudrost. Smatram da će pobijediti razum, te da će svi sindikalni čelnici shvatiti da bez obzira na brojčanu veličinu, zastupamo ljude u pojedinim dijelovima državne uprave,  da vodimo sindikate, a ne trgovačka društva. Prema tome ne treba nam međusobno sukobljavanje, nego dobar pregovarački odbor koji će vjerujem biti brojniji u okviru zakona, te dovesti do potpisivanja boljeg Kolketivnog ugovora.

Poziv sindikati i državne službe

Sindikati poziv


Čestitka članovima Sindikata

Poštovane članice i članovi Sindikata,

Na kraju godine obraćamo Vam se iskazujući zahvalnost za vjernost članstvu u Sindikatu. Istina je, da je danas, nažalost, hrabrost biti članom sindikata. Poslodavci na sve načine to pokušavaju spriječiti, plašeći članove , raznim porukama preko svojih voditelja. To se nažalost dešava u svim cjelinama gdje imamo članove, ali Vi ste ustrajali i niste se dali prestrašiti. To je znak da u ovoj državi još uvijek postoje hrabri ljudi, koji imaju svoj stav i koji vjeruju u pravdu.

Ono što želimo jeste nastaviti našu borbu, zadobiti povjerenje i ojačati vaše pozicije u cjelinama gdje radite. Da bismo to napravili Vi ste potrebni, jer Vi i jeste Sindikat. Dogovorena je isplata božićnice u državnoj službi i TD Pleter usluge, povećanje osnovice sa Vladom RH, za zaposlene u državnoj službi. Sada nam predstoji borba za usklađenje osnovica u TD Pleter usluge i Pomorskom centru za elektroniku. Ova poboljšanja ne bi se desila da nema Vašeg sindikata i Vas. Stoga Vas molimo da ma gdje bili to ponavljate sa ponosom, jer je to Vaša zasluga. Vi ste sindikatu dali snagu, koja je omogućila ova poboljšanja. Želimo Vam da hodate ponosni i sretni, visoko uzdignute glave, jer Vi ste to zaslužili. Uvažavajte druge samo onoliko koliko oni uvažavaju Vas. Zajedno ćemo raditi na zaštiti Vaših interesa i u idućoj godini i nećemo popustiti ni milimetra. Dokažimo svima koji nas smatraju slabima, našu snagu i moć.

Vama i Vašim obiteljima, svima koje volite i koji Vas vole, želimo da u miru i veselju provedete Novogodišnje blagdane. Neka Vama i Vašim najmilijima, dobri Bog podari zdravlje, sreću i odlučnost.

Samo u zajedništvu i solidarnosti možemo ostvariti naše ciljeve.

cestitke


Isplaćena božičnica u TD Pleter Usluge

Nakon velikih napora, Sindikati koji djeluju u TD Pleter usluge, uspjeli su u nastojanjima da se zaposlenima u TD Pleter usluge isplati božićnica. Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Sindikat turizma i usluga, nastupili su zajedno i ostvarili pozitivan rezultat za svoje članove.

To je veliki napredak u komunikaciji sa Upravom društva, te je na ovaj način barem malo ispravljena nepravda, zbog neisplate regresa za godišnji odmor. Zahvaljujemo Upravi TD Pleter usluge, što je donijela ovakvu odluku, koja je obradovala zaposlenike, vjerujemo da će u idućoj godini razina socijalnog dijaloga biti na boljoj razini, te da će sindikati biti uključeni u donošenje odluka koje su važne za socijalni status zaposlenika.